kolejová vozidla_web

Kolejová vozidla

Podílíme se na modernizaci kolejové dopravy. Spolupracujeme s dopravními společnostmi, výrobci kolejových vozidel, provozovateli infrastruktury a dalšími subjekty, abychom přinesli bezpečné a inovativní produkty.

Specializujeme se na navrhování a testování celků i komponent vlaků, tramvají, metra i trolejbusů. Máme širokou základnu zkušeností a odborného know-how v oblasti kolejové dopravy a infrastruktury, což nám umožňuje poskytovat a navrhovat vysoce kvalitní produkty a služby.

Pomáháme posouvat kolejovou dopravu do budoucnosti

Nejčastěstě se zaměřujeme na: 

  • Analýzy a hodnocení provozních stavů
  • Design konstrukčních celků i komponent
  • Simulace zátěžných stavů a kolizí
  • Vývojem metod a postupů pro návrh vozidel
  • Realizací nových řešení a jejich ověřením v laboratoři i v reálném provozu

Provádíme také simulace provozního zatížení, abychom mohli ověřit výkonnost našich produktů za různých provozních podmínek. Při našem vývoji klademe důraz na inovace, bezpečnost a ekologickou udržitelnost. Naším cílem je pomáhat vytvářet efektivnější, bezpečnější a šetrnější vozidla.

Projekty, na nichž se aktivně podílíme

Prediktivní údržba kolejové dopravní cesty (CK02000177)

Cílem tohoto projektu je vývoj nové technologie prediktivní údržby koleje, která povede k podstatnému prodloužení životního cyklu takto ošetřených úseků tratě. Navržen a verifikován v reálných podmínkách provozního zatížení bude nový postup tvorby funkčních povrchů kolejnic a prvků výhybek u nejvíce namáhaných úseků tratě. Režim aplikace vychází z průběžné analýzy vývoje opotřebení pro omezení nutných výměn poškozených úseků tratě. Zvýšení bezpečnosti proti náhlému porušení kolejnic při vysokých rychlostech zatížení a to i v souvislosti s požadavky na stavbu vysokorychlostních tratí. Řešení je založeno na implementaci pokrokových metod tvorby funkčně-gradientních materiálů, specifických pro kontaktně-únavové namáhání.

Výzkum a vývoj bezpečného čela tramvaje (FV2044)            

Globálním cílem projektu je dosáhnout u budoucích typů tramvají zvýšené bezpečnosti chodců a to prevencí nehod a zmírněním následků v případě jejich kolize s čelem tramvaje. Takového stavu je možno dosáhnout jedině nalezením optimálního tvaru čela tramvaje, jeho specifickým konstrukčním a materiálovým provedením a dále též zamezením vtažení chodce pod spodní část tramvaje v průběhu nehody.

Dalším cílem projektu je ovlivnění vývoje evropské legislativy v této oblasti aktivním přenosem poznatků z řešení projektu do činnosti pracovní skupiny CEN TC 256 / WG2.  Zhodnoceny budou pozitivní i negativní dopady uplatnění těchto systémů nejen z hlediska chodce, ale též z hlediska bezpečnosti cestujících v interiéru tramvaje i řidiče (např. zamezení negativních důsledků nekorigovaného použití automatické rychlobrzdy).

Aplikace 3D-kovového tisku ve stavbě kolejových vozidel (FW01010362)     

Hlavním cílem projektu je využití moderní aditivní technologie tisku kovových komponent (ocel, korozivzdorná ocel) pro snížení jednorázových a kusových nákladů při výrobě prototypů kolejových vozidel a při výrobě několika málo kusů v rámci servisu, nebo výroby. Komponenty budou vybírány z různých typů kolejových vozidel a to lokomotiv, elektrických jednopodlažních jednotek a tramvají podle rozměrů pracovní plochy tiskárny, náročnosti výroby při použití současného postupu, způsobu zatížení, typu základního materiálu, působení vnějších vlivů a dalších kritérií.

Aplikace vysokofrekvenčního mechanického vibrování pro zvyšování únavové pevnosti a životnosti svarových spojů komponent kolejových vozidel (FW01010364)

Hlavním cílem projektu je ověření potenciálu aplikace technologie vysokofrekvenčního mechanického vibrování jako alternativní dodatečné úpravy svarů při inovacích a vývoji nových komponent kolejových vozidel. Toto má vést hlavně k prodloužení jejich životnosti a zvýšení jejich provozní spolehlivosti při současném snížení hmotnosti a snížení výrobních a provozních nákladů. Pro podmínky konkrétního výrobního podniku budou ověřena nedávná doporučení Mezinárodního svářečského institutu pro výpočtové navrhování a posuzování svařovaných konstrukčních uzlů s touto moderní technologickou úpravou, označovanou jako HFMI.

Trakční, otočný podvozek pro úzkorozchodné, nízkopodlažní tramvajové vozidlo (TH02010553)     

Cílem projektu je výzkum vývoj výroba a zkoušení dvounápravového, trakčního, otočného podvozku pro nízkopodlažní tramvajové vozidlo.