PROJEKT: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025170 - VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZÁVĚSNÝCH HÁKŮ PRO VÁZACÍ, UPÍNACÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKU S PODPOROU INDUSTRY 4.0 VE SPOLEČNOSTI ZBIROVIA, A.S.

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je primárně zaměřen na aplikaci výsledků VaV v oblasti implementace nových digitálních metod do výzkumných, vývojových a výrobních postupů a procesů s následným zavedením výroby nových výkovků z oblasti zvedacích a závěsných háků. Výstupem projektu bude poloprovoz výroby zápustkových výkovků nových tvarů háků.

Aplikace