metalografickalaborator_web

metalografická laboratoř

Zaměřujeme se na strukturní analýzy, na stanovení charakteru a přičiny porušení materiálu, hodnocení povrchových vrstev, povlaků a nástřiků.

Metalografická laboratoř

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DLE STANDARDU ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Laboratoř metalografie se zaměřuje na výzkum transformačních procesů a vývoje mikrostruktury při tepelném a tepelně-mechanickém zpracování a na studium vysokoteplotního chování materiálů. Dále se intenzivně věnuje analýzám kovových prášků a mikrostruktur vznikajících aditivní výrobou. K tomu využívá špičkové mikroskopy a přístrojové vybavení pro in-situ deformační a teplotní experimenty a pro měření lokálních mechanických vlastností.

Akreditované zkoušky :
- zkoušky makro a mikrostruktury
- stanovení prvků metodou optické emisní spektrometrie
- zkouška mikrotvrdosti

Strukturní analýzy

Jednou z hlavních činností laboratoře jsou strukturní analýzy, mezi které patří například kontrola mikročistoty, stanovení velikosti zrna, rozložení velikosti prášků, tloušťky povrchové vrstvy, kontrola mikro a makro struktury odlitků, výkovků, svarů, kontrola mikrostruktury po tepelném, tepelně-mechanickém zpracování a aditivní výrobě. Dále je to kontrola lokálního (EDS) i celkového chemického složení, tvrdosti a mikrotvrdosti (vč. průběhů a map).

Stanovení charakteru a příčiny porušení materiálu

Detailní analýzy lomových ploch doplněné makro a mikrostrukturními rozbory jsou součástí komplexnějších rozborů porušení materiálu. Jejich cílem je stanovit příčinu vzniku necelistvostí, defektů, předčasných lomů součástí a pomáhat s řešením výrobních problémů apod.

Hodnocení povrchových vrstev, povlaků a nástřiků

Hodnocení povrchových vrstev detailními metalografickými analýzami, průběhy chemického složení, hodnocení opotřebení metodou pin-on disk za sucha i v mazivu, tlakové zkoušky mikro-pilarů a termografické hodnocení iniciace trhlin při mechanickém zatěžování, dále rovněž průběhy nebo mapy mikrotvrdosti.

Vybavení laboratoře

SEM-FIB Cross Beam Auriga (Zeiss)

Řádkovací mikroskop s ultra-vysokým rozlišením s integrovaným iontovým svazkem. Mikroskop je vybaven rovněž BSE, EBSD, EDX a STEM detektory a může dělat 2D i 3D mapy chemického složení. Iontovým svazkem lze připravit ze zvolených oblastí struktury mikro-vzorky, které mohou být následně podrobeny tahové, tlakové a ohybové zkoušce in-situ.

Deformačí stolek s ohřevem do 1200 °C

Deformační a teplotní experimenty lze provádět přímo v řádkovacím elektronovém mikroskopu EVO 25 (Zeiss). V průběhu experimentů lze sledovat změny mikrostruktury, rekrystalizaci i fázové přeměny a s pomocí EBSD detektoru je možné kvantifikovat změny krystalových mříží, textury apod.

Tribometr Anton Paar TRB3

Testy opotřebení využívající metodu pin/ball-on-disk s možností měření koeficientu tření a následného hodnocení opotřebení v souladu s ASTM G99, ASTM G133, and DIN 50324. Opotřebení lze hodnotit metodou hmotnostních úbytků nebo objemem odstraněného materiálu (z tvaru drážky), a to za sucha nebo v mazivu.

Deformační kalicí dilatometr Linseis L78 RITA

Stanovení základních teplot fázových přeměn (např. Ac1, Ac3, Ms), experimentální stanovení diagramů rozpadu austenitu (ARA, IRA). Měření v rozshau teplot -100 °C - 1600 °C. Kromě různých rychlostí ohřevu a ochlazování je možné popsat rovněž vliv deformace za vyšších teplot na následný průběh fázových přeměn při ochlazování.

metalografickalaborator_mobil