mechanickazkuseba

Mechanická zkušebna

Nabízíme měření tvrdosti, zkoušky odolnosti, zkoušky mechanických vlastností, únavové zkoušky a další.

Mechanická zkušebna

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DLE STANDARDU ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Mechanická zkušebna provádí zkoušky tahem, tlakem, rázem v ohybu, zkoušky tvrdosti, cyklického zatěžování atd. Tyto zkoušky jsou prováděny převážně na kovových materiálech a plastech. V oblasti výzkumu a vývoje se zabývá problematikou výroby a zkoušení tzv. malých vzorků, které je možné vyrobit z omezeného množství materiálu.

Akreditované zkoušky :
- zkoušky tahem
- zkoušky ohybem
- zkouška tvrdosti dle Vickerse
- zkouška tvrdosti dle Rockwella HRC
- zkouška tvrdosti dle Brinella
- zkouška rázem v ohybu

Měření tvrdosti

Měření klasické a instrumentované tvrdosti stacionárními tvrdoměry (HV, HB, HRC). Měření tvrdosti přenosným tvrdoměrem v provozu.

Zkoušky odolnosti

Provádění zkoušek odolnosti proti porušení křehkým lomem při statickém a dynamickém zatěžování. 

Zkoušky mechanických vlastností

Provádění zkoušek základních mechanických vlastností kovů, plastů, keramických materiálů, drátů, lan, textilních vzorků, atd. v rozsahu teplot od -80 °C do 1200 °C podle platných standardů. Zkoušky lze provádět na tyčích kruhového průřezu s válcovými, resp. závitovými hlavami, a na plochých tyčích do silové kapacity stroje 250 kN. Měření mechanických vlastností konstrukčních částí a hodnocení zbytkové životnosti s využitím nestandardních miniaturních vzorků.

Únavové zkoušky

Provádění zkoušek vysokocyklové únavy od pokojové teploty do +900 °C. Stanovení Wöhlerovy křivky, stanovení meze únavy. Provádění zkoušek nízkocyklové únavy při pokojové teplotě. Měření rychlosti šíření únavových trhlin (stanovení Paris-Erdoganova vztahu).

Vybavení laboratoře

Elektromechanický zkušební stroj Zwick Z250

Elektromechanický zkušební stroj se silovou kapacitou do 250 kN, který umožňuje provádět tahové zkoušky od teplot -80 °C do 1200 °C, zkoušky tlakem a ohybem, popř. jednoduché cyklické zatěžování za pokojové teploty.

Resonanční pulzátor Zwick Roell HFP50

Vysokofrekvenční pulzátor s maximální kapacitou 50 kN, který je využíván pro zkoušky vysokocyklové únavy, z nichž se následně vyhodnocuje Wöhlerova křivka.

Kyvadlové kladivo Charpy 150 J / 300 J / 450 J

Instrumentované Charpyho kladivo s maximální kapacitou 450 J určené na provádění zkoušek rázem v ohybu, a to v teplotním rozmezí od teplot - 196 °C až do 1200 °C.

Univerzální tvrdoměr

Na univerzálním tvrdoměru jsou prováděny zkoušky tvrdosti dle Brinella, Vickerse a Rockwella. Mechanická zkušebna má rovněž k dispozici vlastní výrobní dílnu pro přípravu zkušebních těles.

Další vybavení:

Teplotní komora (-70 °C až 250 °C)
Pec s ohřevem do teploty 1200 °C